Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op elk bezoek, elke raadpleging en elk gebruik van de website www.kmo-facturatie.be. Deze website werd ontwikkeld door en is eigendom van Saltech BV, KBO nummer 0742.498.871, RPR Gent (afdeling Dendermonde), met zetel te 9111 BELSELE, Waterschootstraat 77.

Door het bezoeken, raadplegen of gebruiken van deze website verklaart u zich akkoord met onderstaande aansprakelijkheid en aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Saltech BV behoudt het recht om de bepalingen van de disclaimer op elk moment eenzijdig te wijzigen

Alle gegevens die weergegeven worden op de website zijn slechts informatief, maar worden met de grootste zorgvuldigheid onderhouden waarbij enkel betrouwbare bronnen worden aangewend. Er worden geen garanties geboden met betrekking tot de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie op de website. Zonder verificatie of nader advies is het gebruik van deze informatie en de toepassing van het door BV Saltech aangeboden software pakket (KMO-FActuratie) louter voor eigen rekening en eigen risico van de bezoeker van de website van BV Saltech, www.kmo-facturatie.be. Bijgevolg blijft de bezoeker volledig aansprakelijk voor de keuze van de door hem/haar geraadpleegde informatie en voor de gevolgen van het gebruik hiervan. BV Saltech kan noch rechtstreeks noch onrechtstreeks aansprakelijk worden gesteld voor schade die te wijten is aan een direct of indirect gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op deze website. Door de pagina’s op de website te bezoeken, verklaart de bezoeker uitdrukkelijk voormelde bedingen te kennen en te aanvaarden.

Op de website van BV Saltech, www.kmofacturatie.be, komen ook hyperlinks voor die doorverwijzen naar de websites van derden. Het staat de bezoeker vrij deze te raadplegen, echter neemt BV Saltech geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites en geeft zij ook geen garanties wat het veiligheidsniveau van deze websites betreft. BV Saltech kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of andere nadelige gevolgen die de bezoeker zouden treffen als gevolg van het gebruik van deze hyperlinks.

BV Saltech behoudt alle rechten met betrekking tot de op de website gepresenteerde informatie, concepten en logo’s. De intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan BV Saltech en de inhoud van de website is auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan om de inhoud van de website of zelfs een gedeelte ervan over te nemen, te kopiëren, te verspreiden of openbaar te maken, zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming van BV Saltech.

Het Belgisch recht is van toepassing. Alle geschillen die zouden ontstaan naar aanleiding van een bezoek van deze website zullen uitsluitend beslecht worden door de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde.