Algemene voorwaarden - Gebruiksovereenkomst

Heeft u een gratis account geregistreerd? Geen paniek. Het aanvaarden van deze voorwaarden brengt geen enkele verplichting mee om na afloop van de testperiode een betalende licentie aan te kopen. De kans is wel groot dat u dit vrijwillig zal willen doen. 

1. Definities

 1. Het systeem: Het online softwaresysteem kmo-facturatie (www.kmo-facturatie.be)
 2. Administrator: beheerder van het Systeem zijnde Saltech B.V., KBO 0742.498.871, Waterschootstraat 77, 9111 SINT-NIKLAAS
 3. Gebruiker: beheerder van een boekhouding
 4. Diensten: het gekozen facturatiepakket
 5. De software blijft te allen tijde eigendom van Saltech BV.

2. Diensten

 1. Kmo-facturatie is een product van Saltech BV.  Saltech BV zal voor de duur van deze overeenkomst de diensten leveren zoals omschreven in het gekozen pakket.
 2. De inhoud van de diensten en hun kostprijs staan vermeld op de website.
 3. Eventuele prijsverhogingen worden minimum 3 maanden op voorhand ter kennisgeving overgemaakt aan de gebruiker.
 4. Saltech BV behoudt zich het recht om wijzigen aan te brengen in zijn diensten indien de wet haar daartoe verplicht of indien Saltech BV dit noodzakelijk acht vanwege operationele oorzaken.
 5. De gebruiker garandeert dat ook alle derden die via de gebruiker gebruik maken van de geleverde diensten, alle bepalingen van deze algemene voorwaarden naleven.
 6. Alle geleverde diensten zijn op basis van beschikbaarheid.
 7. Bij de aankoop van een maandelijkse of jaarlijkse licentie van het pakket biedt Saltech de gebruiker een basisondersteuning. Hierin is het standaard ticketsysteem inbegrepen, waarbij gebruikers kunnen rekenen op reactie binnen 1 werkdag. Vragen kunnen doorgegeven worden aan Saltech via e-mail of via het ticketsysteem (raadpleegbaar vanuit het softwaresysteem). Persoonlijke support of bijkomende ondersteuning vallen niet onder de basisondersteuning
 8. Optioneel biedt Saltech een service pakket aan, waaronder de volgende services aangeboden worden. Een prioritaire behandeling van algemene vragen, klachten en overige vragen. Bijstand bij de algemene configuratie bij de opstart en doorheen het gebruik, bijstand bij de e-mailconfiguratie en bij het aanpassen van de instellingen. Indien gewenst telefonisch toelichting of via video call bij nieuwe releases / functionaliteiten. Een rechtstreeks aanspreekpunt via e-mail, ticketsysteem of telefonisch. Het service pakket wordt aangeboden voor een periode van twaalf (12) maanden en wordt telkens stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van twaalf (12) maanden.
 9. Saltech BV is bereikbaar tijdens de kantooruren van maandag tot vrijdag, van 9 uur tot 17 uur. Dit op werkdagen, met uitzondering van feestdagen en algemene sluitingsdagen.

3. Gebruik van het systeem

Om gebruik te maken van het systeem wordt een maandelijks of jaarlijks bedrag, afhankelijk van de keuze van de gebruiker, gefactureerd aan de gebruiker.  Door middel van de betaling van de maandelijkse of jaarlijkse factuur heeft de gebruiker het recht om het systeem te gebruiken voor de data vermeld op de factuur. Indien de gebruiker de formule of het pakket wenst te upgraden midden in een periode, zal het reeds betaalde bedrag van de  vorige formule in rekening gebracht worden op de nieuwe factuur. Indien de gebruiker de maandelijkse of jaarlijkse betaling niet binnen de op de factuur aangegeven betaaltermijn voldoet, behoudt Saltech BV zich het recht voor de gebruiker te toegang tot het systeem te ontzeggen.

4. Aanvang, duur, beëindigen en schorsing van de overeenkomst

 1. Deze gebruiksovereenkomst wordt aangegaan voor een minimumperiode van twaalf (12) maanden, met als ingang de datum van oplevering van de software vermeld in de eerste factuur.
 2. Deze overeenkomst wordt na het verstrijken van de minimumperiode van twaalf (12) maanden stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van twaalf (12) maanden.
 3. De overeenkomst wordt, na afloop van de initiële termijn, telkens verlengd voor dezelfde periode als oorspronkelijk overeengekomen, behoudens schriftelijke opzegging van de overeen­komst uiterlijk 1 maand vóór de datum waarop de overeenkomst zal worden hernieuwd. Aan de gebruiker wordt bovendien het recht toegekend om, indien zijn product dat online werd geplaatst meer dan 1 maand offline is door uitsluitend toedoen van de administrator, zijn overeen­komst m.b.t. het betrokken product (alsook de producten/diensten die onlosmake­lijk verbonden zijn met dat product) onmiddellijk stop te zetten.
  3.1 De administrator heeft daarnaast het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn: (a) bij faillissement van de gebruiker, alsmede in geval van ontbinding of liquidatie van de gebruiker, (b) indien bewarend of uitvoerend beslag op de roerende of onroerende goederen van de gebruiker wordt gelegd, (c) bij elke wanprestatie of niet-naleving door de gebruiker van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of voorwaarden in de overeenkomst na een ingebrekestelling met een regularisatietermijn van vijftien (15) kalenderdagen (d) bij ernstige aanwijzingen van fraude en/of frauduleus of onrechtmatig gebruik van de diensten en/of pro­ducten van de administrator en (e) in geval van overmacht, indien de overeenkomst niet langer correct kan worden uitgevoerd. Bij beëindiging van deze overeenkomst zal de Administrator de mogelijkheid voorzien tot het downloaden of exporteren van alle gegevens van de gebruiker beschikbaar in het online facturatieprogramma “KMO-Facturatie”. Deze mogelijkheid zal vanaf het moment van beëindiging 6 maanden ter beschikking staan.
  3.2 Wanneer de Administrator , niet langer in de mogelijkheid is, om redenen buiten deze vermeld in punt 4.3.1, het bovenvermeld online facturatieprogramma aan te bieden, zal de administrator de gebruiker hiervan minimum 3 maanden voor stopzetting op de hoogte brengen.
 4. Bij contractbreuk als gevolg van wanbetaling behoudt Saltech het recht om de diensten aan de klant te staken en/of opschorten, wat de klant echter niet van diens betalingsverplichting voor de lopende periode van deze overeenkomst ontslaat (al dan niet verhoogd met eventuele kosten zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden). Onder deze omstandigheden eindigt deze overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing naar de klant toe.
 5. Staken en/of opschorten kan het volgende betekenen:
  – De toegang tot het systeem wordt volledig ontzegd.
  – Updates worden niet meer uitgevoerd.
  – De nodige support wordt gestaakt. 

5. Juridische aspecten

 1. Saltech BV geeft geen enkele garantie met betrekking tot de diensten. Saltech BV kan niet garanderen dat de dienst geschikt is voor het gestelde doel en/of toepassing van de klant (al dan niet impliciet of expliciet door de klant omschreven).
 2. De gebruiker stemt ermee in dat het gebruik van de dienst op eigen risico geschiedt. De gebruiker staat zelf in voor alle ingave en controle in het facturatieprogramma, bijgevolg draagt deze de volledige verantwoordelijkheid van alle ingegeven prijzen, partijen, aangemaakte documenten.  Saltech BV kan niet garanderen dat de geleverde diensten foutloos en zonder enige interruptie zullen werken, noch geeft Saltech BV garanties over de resultaten uit het gebruik van de diensten, de accuraatheid of betrouwbaarheid ervan, tenzij uitdrukkelijk elders in deze overeenkomst overeenkomen. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij de gebruiker van het online facturatieprogramma.  Het facturatieprogramma is slechts een hulpmiddel ter vereenvoudiging van de facturatie van de opdrachtgever.
 3. Saltech BV wijst iedere aansprakelijkheid voor directe, indirecte of gevolgschade voorkomend uit gebruik, of de onmogelijkheid van het gebruik van diensten af. De klant kan Saltech BV niet aansprakelijk stellen voor fouten, onderbrekingen, verwijderen van bestanden of data, defecten, verminderde prestatie al dan niet het gevolg van, maar niet beperkt tot, overmacht, storingen, diefstal, vernietiging of ongeautoriseerde toegang tot bestanden, programma’s en diensten van Saltech BV.
 4. Schade voorkomend uit een bewezen tekortkoming van in van Saltech BV is gelimiteerd tot de directe materiële schade en kan nooit hoger zijn dat het totale bedrag dat de klant aan Saltech BV heeft betaald voor de levering van de diensten voor de duur van de periode van tekortkoming. Deze schade is enkel van toepassing op de jaarlijkse update en onderhoud kosten.

6. Kennisgeving van gegevensbewaring en gegevensinzage

 1.  Klant-en bedrijfsgegevens die de gebruiker in het systeem invoert worden zichtbaar voor de administrator. Wanneer u persoonsgegevens in het systeem invoert is het de plicht van de gebruiker om de partij in kwestie hiervan op de hoogte te stellen door middel van een eigen privacy overeenkomst. Bij geschillen in het kader van de GDPR zal de administrator een beslissing nemen aangaande het geschil wanneer de gebruiker binnen de 72 uur geen gehoor gaf aan het geschil. De administrator zal gegevens die door een gebruiker in het systeem werden geplaatst nooit doorgeven aan derden, tenzij wanneer de gebruiker hiervoor impliciet de toestemming heeft gegeven. BV Saltech zal gegevens uitsluitend verstrekken aan derden om te voldoen aan de wettelijke verplichting.
 2. Bewaartermijn gegevens

  Gegevens van partijen die in het systeem worden opgeslagen worden voor een termijn van 5 jaar bewaard in het kader van klantcontactmanagement. De termijn van 7 jaar gaat in vanaf de laatste keer dat de gegevens van de partij gewijzigd of aangevuld werden of wanneer er gegevens (bijvoorbeeld een factuur of offerte) voor deze partij werden toegevoegd. Na deze periode worden alle gegenereerde documenten en partijgegevens, met uitzondering van identificatienummers (klantnummer of interne ID), uit het systeem verwijderd. Indien u een aangepaste bewaartermijn wil instellen voor uw boekhouding dient u een mail te sturen naar gdpr@saltech.be met daarin de gewenste bewaartermijn en wettelijk bindende argumentatie hieromtrent.

 3. Uptime
  Het systeem wordt gehost op servers van Combell BV en hebben een gegarandeerde uptime van 99,99%. In het uitzonderlijke geval van downtime zal de administrator alles in het werk stellen om eventuele storingen binnen een uur op te lossen. De administrator is in geen geval aansprakelijk voor schade geleden aan gebruikers ten gevolge van deze downtime. Storingen en downtimes zullen ten allen tijde publiek gemaakt worden via de URL storingen.saltech.be. Downtime ten gevolge van onderhoud blijft ten allen tijde beperkt tot maximaal 1 uur. Onderhoud zal op voorhand gepland worden en, tenzij het gaat om cruciale veiligheids- en stabiliteitsupdates, 24 uur op voorhand worden aangekondigd. 

7. Facturering

 1. Saltech BV stuurt de gebruiker een factuur voor de vergoeding die samenhangt met het gekozen pakket en eventueel het service pakket. De klant is verplicht uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van het factuur te betalen op rekeningnummer BE12 1030 6530 2892.
 2. Saltech BV en de gebruiker komen overeen dat de facturen verstuurd worden via e-mail tenzij anders overeengekomen.
 3. De betaling kan enkel via overschrijving gebeuren tenzij anders overeengekomen.
 4. De facturen zijn betaalbaar te Belsele, contant en zonder korting. Alle klachten omtrent de inhoud van de facturen, dienen binnen de acht (8) kalenderdagen na ontvangst van de factuur te gebeuren bij aangetekend schrijven. Ze schorsen de betalingsverplichting niet op.
 5. De betaling van de jaarlijkse of maandelijkse factuur geeft de gebruiker het recht om het systeem te gebruiken voor het aantal dagen en volgens de data vermeld op de factuur. Indien de gebruiker de formule of pakket midden in deze periode wijzigt, zal het reeds betaalde bedrag van de vorige formule of pakket in rekening gebracht worden.
 6. Bij niet betaling van het factuurbedrag op de vervaldag, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een jaarlijkse intrest verschuldigd van 10% op het factuurbedrag en een schadevergoeding van 10%, met een minimum van 75  euro. In deze vergoeding zijn protest en gerechtskosten niet inbegrepen. Deze kosten zijn eveneens ten laste van de schuldenaar.
 7. In geval van betwisting is het vredegerecht van Sint-Niklaas, Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde of Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde bevoegd, welke ook de woonplaats mogen zijn van de cliënt.
 8. De huidige algemene voorwaarden zijn formeel en uitdrukkelijk door de klant aanvaard. 

8. Wijziging in deze algemene voorwaarden - gebruiksovereenkomst

De gebruiksovereenkomst kan ten allen tijde worden gewijzigd. Wanneer de voorwaarden gewijzigd worden zullen gebruikers de nieuwe voorwaarden moeten lezen en accepteren alvorens zij opnieuw van het systeem gebruik kunnen maken. Het accepteren van deze algemene voorwaarden houdt tevens de acceptering van het privacybeleid en disclaimer in, documenten dewelke de gebruiker kan raadplegen op de website www.kmofacturatie.be.

9. Cookies

Het systeem maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies. De cookies die door Saltech BV worden geplaatst dienen uitsluitend om u ingelogd te houden nadat u de browser sluit. De cookies van derde partijen zijn afkomstig van Google en staan in voor extra veiligheid tijdens het aanmelden. Deze cookies verzamelen browsergedrag tijdens de aanmeldprocedure en zijn noodzakelijkheid om de veiligheid van het systeem te garanderen. Deze cookies bevatten uitsluitend anonieme informatie.